Прехвърляне към съдържание


John Front

Регистриран: 01 Sep 2009
Офлайн Активен: 03 May 2015, 19:49
***--

#303479 Мултимедийно програмиране

Posted by John Front on 25 September 2009, 20:13

Ето го кодчето.

program Project1;

uses
  Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {MainForm},
  Unit2 in 'Unit2.pas' {SplashForm};

{$R *.RES}

begin
  SplashForm := TSplashForm.Create(nil); // Create splashform
  try
	SplashForm.Show; // show the splash
	Application.Initialize; // continue with creation of application &
	Application.CreateForm(TForm1, Form1); // forms
  finally
	SplashForm.Hide; // Hide the splashform
	SplashForm.Free; // and free it
	Application.Run; // Start the application normally
  end;
end.

За кое ще го използваш ако смея да попитам :)