Преглед на урок

Ябълка

Ябълка
В този урок ще си нарисуваме ябълка като тази:

Натиснете върху изображението за цял размер


1. Направете нов документ с настройките показани на снимката:2. Направете нов слой и го наречете "Apple". Вземете Elliptical Marquee Tool (M) и направете кръгла селекция като тази на снимката по-долу. След това вземете Gradient Tool (G) Radial. Поставете цвят #88cc33 за Foreground Color и цвят #005522 за Background Color, тогава запълнете селекцията.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. Приложете Inner Shadow layer style с тези настройки - Blend Mode: Multiply, Opacity: 75%, Angle: -90 degrees, Distance: 45 pixels, Size: 80 pixels.

Натиснете върху изображението за цял размер


4. Направете нов слой и го преименувайте на "Texture". Задръжте Ctrl и кликнете върху слоя "Apple", за да заредите селекцията отново, ако сте я деактивирали. Използвайте същите цветове от градиентната преливка и отидете на Filter > Render > Clouds. След това на Filter > Distort > Spherize с настройки - Amount: 100%, Mode: Normal. Това ще даде на текстурата сферичен вид. След това поставете Blending Mode: Soft Light.

Натиснете върху изображението за цял размер


5. Направете нов слой над всички останали и го преименувайте на "Dots". Вземете Brush Tool с цвят #ccdd99, Master Diameter: 5, Hardness: 100. След това нарисувайте няколко точици по ябълката.

Сменете размера на четката на 3 px и добавете още точици. Ctrl+Click върху слоя "Apple", за да заредите селекция, след това отидете на Filter > Blur > Motion Blur. Поставете Angle 90 degrees и Distance 3 pixels. Сега отидете на Filter > Distort > Spherize с настройки: Amount 100, Mode Normal. Поставете Blending Mode Overlay и Opacity 50%. След това можете да деселектирате като натиснете Ctrl+D.

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Направете нов слой над всички останали и го наречете "Dent". Вземете Elliptical Marquee Tool и направете селекция като тази на снимката по-долу, запълнете я с бял цвят и деселектирайте. Направете друг нов слой и го преименувайте на "Dent Shadow". Направете селекция като тази на следващата снимка и я запълнете с черен цвят.

Сега задръжте Alt и кликнете между слоя "Dent Shadow" и "Dent". Това ще дефинира слоя "Dent" като клипинг маска на "Dent Shadow". Активирайте слоя "Dent" и поставете режим на смесване Multiply. Върнете се на слоя "Dent Shadow" и приложете филтъра Gaussian Blur с радиус около 17 pixels, взависимост от размера на вашата елипса. Поставете Opacity 75%.

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Следва да добавим отблясъци по ябълката. Направете нов слой над всички останали и го наречете "Highlight 1". Вземете Elliptical Marquee Tool и направете селекция като тази на снимката по-долу и я запълнете с бял цвят. След това направете друга, по-голяма селекция (вижте снимката по-долу) и натиснете Delete. Деактивирайте селекцията, като натиснете Ctrl+D и отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 10 px.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Направете нов слой над всички останали и го наречете "Highlight 2". Вземете отново Elliptical Marquee Tool и направете селекция като тази на следващата снимка и я запълнете с бял цвят. След това направете друга селекция както е показано по-долу и натиснете Delete, за да изтриете ненужната част от слоя. Освен това, не забравяйте да селектирате и изтриете долната останала част от слоя. Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 8 px.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Направете нов слой под "Highlight 1" и го наречете "Black". Както можете да се досетите по името му, запълнете го с черен цвят. Сега задръжте Ctrl и кликнете върху слоевете "Black", "Highlight 1" и "Highlight 2", за да ги маркирате. След това натиснете Ctrl+E, за да ги слеете в един слой. Отидете на Filter > Brush Strokes > Spatter с настройки: Spray Radius 6, Smoothness 14. Заредете селекция върху слоя "Apple", след това отидете на Select > Inverse и натиснете Delete. Тогава поставете Blending Mode на Screen. Деселектирайте.

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Направете нов слой над "Dots" и го наречете "Red". Вземете Elliptical Marquee Tool и направете селекция като тази на следващата снимка, след това я запълнете с цвят #ffbe00. Ctrl+Click върху слоя "Apple", за да заредите селекция, след това отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 50 pixels. Поставете режим на смесване Hue и деселектирайте.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. Направете нов слой под "Red" и го наречете "Yellow". С помощта на Elliptical Marquee Tool направете селекция като тази на снимката по-долу, след това я запълнете с цвят #fff444. Ctrl+Click върху слоя "Apple", за да заредите селекция, след това отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 50 pixels. Поставете Blending Mode Hard Light и Opacity 75%. Деселектирайте.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Направете нов слой над всички останали и го наречете "Reflection". Вземете Rectangular Marquee Tool (M) , направете селекция като тази на снимката по-долу и я запълнете с бял цвят. Ще направим отражение на прозорец. За целта, направете още две малки селекции със същия инструмент (вижте снимката по-долу) и натиснете Delete, за да изтриете ненужното.

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Добавете маска върху този слой . Вземете Gradient Tool (G) Linear и направете преливката както е показано на следващата снимка.

Маската ви е активна в момента, сега активирайте самия слой "Reflection" и отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 8 px. Отидете на Edit > Transform > Warp, от лентата с настройки изберете Warp: Arc и Bend: -20%.Натиснете върху изображението за цял размер


14. Направете нов слой над всички останали и го наречете "Backlight". Задръжте Ctrl и кликнете върху слоя "Apple", за да го селектирате, след това запълнете селекцията с бял цвят. Уверете се, че ви е избран Marquee Tool, тогава преместете селекцията 10 px наляво, използвайки стрелката от клавиатурата сочеща в същата посока. След това изтрийте ненужната част. Селектирайте отново слоя "Apple" и отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 7 px. Деселектирайте. Сега вземете Eraser Tool (E) , поставете Master Diameter 270 pixels, Hardness 0% и изтрийте долната част от слоя, както е показано на следващата снимка.

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Направете нов слой и го наречете "Stalk". Вземете Pen Tool (P) в режим Paths и начертайте пътя на дръжката. След това вземете Brush Tool , натиснете F5, за да отворите менюто с настройки на четката и направете тези настройки - За Shape Dynamics поставете Dynamic Control: Fade, Steps for Size Fade: 70, Minimum Diameter: 20%.

За Brush Tip Shape поставете Diameter 14 pixels, Hardness 100%. За цвят на четката изберете #884411. Сега отидете в панела Paths и кликнете върху иконката Stroke paths with brush. Върнете се на панела със слоевете и заредете селекция върху слоя "Dent". Вземете Rectangular Marquee Tool и задържайки Shift направете селекция около дръжката, както е показано на снимката по-долу. След това отидете на Select > Inverse и натиснете Delete, за да изчистите ненужната част от стеблото.

Пътят, който създадохте с Pen Tool за дръжката е запаметен в панела Paths като "Work Path". Той ще бъде там, докато вие не направите друг път. Ако искате да задържите съществуващият път, докато правите друг, просто кликнете два пъти върху него, за да го запаметите. По този начин, той няма да се загуби ако решите да създадете нов. А ако искате да направите невидим пътя, натиснете Ctrl+H.

Натиснете върху изображението за цял размер


16. Направете нов слой и го наречете "Stalk Highlight". Вземете отново Brush Tool и поставете Master Diameter 5 pixels. Изберете бял цвят за Foreground Color. Сега отидете в панела Paths, активирайте "Work Path" и отново кликнете върху иконката Stroke paths with brush.

Върнете се в панела със слоевете. Заредете селекция върху "Stalk", след това отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 1 px. Поставете Opacity 40%. Активирайте слоя "Stalk" и отидете на Filter > Noise > Add Noise с настройки - Аmount: 3%, Distribution: Uniform, отметка на Monochromatic. Деселектирайте (Ctrl+D).

Вземете Burn Tool (O) с настройки: Master Diameter 65 pixels, Hardness 0% и затъмнете долната част на стеблото.

Натиснете върху изображението за цял размер


17. Направете нов слой под "Stalk" и го преименувайте на "Stalk Shadow". Вземете Rectangular Marquee Tool и направете селекция като тази на снимката по-долу. Запълнете с черен цвят и деселектирайте. Отидете на Edit > Transform > Perspective и трансформирайте по начина показан по-долу на снимката. Сега отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 7 px и приложете. Вземете мека гума и изтрийте горната част на сянката. Задръжте Ctrl и кликнете върху слоя "Dent", за да заредите селекция, след това с Rectangular Marquee Tool задържайки Shift направете селекция около сянката. Отидете на Select > Inverse и изтрийте ненужната част като натиснете Delete. Деселектирайте и поставете Opacity 60%.

Натиснете върху изображението за цял размер


18. Идва ред да направим финалните стъпки преди да слеем слоевете. Сменете цвета на Background-a с този #004400. След това сменете Opacity на слоя "Highlight" 85%, "Yellow" на 35%, "Red" на 85%, "Dent Shadow" на 95%, "Backlight" на 60%, "Reflection" на 55%.

Активирайте слоя "Apple" и приложете Inner Glow Layer Style с тези настройки - Blend Mode: Multiply, Opacity: 30%, Size: 20 pixels, Color: #003300. Поставете Opacity 45%.

И накрая добавете Outer Glow layer style върху слоя "Dots" с тези настройки - Blend Mode: Multiply, Opacity: 60%, Color: #2b2b2b, Size: 8 pixels. Сега, маркирайте всички слоеве без "Background" и отидете на Layer > New > Group From Layers и наречете новата група "Apple".

Натиснете върху изображението за цял размер


19. Направете нов слой под групата и го преименувайте на "Shadow". Вземете Elliptical Marquee Tool, направете селекция като тази на снимката по-долу, след това я запълнете с черен цвят. Деселектирайте и отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с Radius 40 pixels.

Натиснете върху изображението за цял размер


20. Направете нов слой над "Background" и го наречете "Light". С Elliptical Marquee Tool направете селекция като тази на следващата снимка и я запълнете с цвят #338833. Деселектирайте и отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 75 px.

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Ябълката е готова! Но все още изглежда повече на сфера, отколкото на ябълка. Коригирайте това като отидете на Edit > Transform > Warp. Преди това кликнете с десен бутон върху групата и от падащото меню изберете Merge Group.

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Сигурно забелязахте, че след като приложихте Warp трансформацията ръбовете на ябълката се изостриха. За да поправите това, селектирайте слоя с ябълката, след което отидете на Select > Modify > Feather с радиус 1 px. Обърнете селекцията като отидете на Select > Inverse и натиснете Delete 3-4 пъти, докато не получите гладки ръбове.

Натиснете върху изображението за цял размер


С това приключихме!


Превод: almavez
Автор: Eren Göksel
Източник

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva

Коментари

MarT0oo

Браво, много добър урок :)

Neva

Някой да ми даде идея защо като merge-на групата се получава черен background :/

Bat Gogo

До стъпка 21 всичко е наред,но след като слея слоевете за да приложа warp и се получава това:

Преди:

http://store.picbg.net/pubpic/55/26/c03564358bd75526.PNG


След:

http://store.picbg.net/pubpic/45/25/60bd6aaa5b324525.PNG

Neva

Така си се получава. Аз затова смених някоя друга настройка и забравих няколко стъпки ама карай, късно е да и отдавам още време :)

http://img293.imageshack.us/img293/6555/applecw0.jpg

pavel_tashev

http://i290.photobucket.com/albums/ll267/paula_papy/apple1copy.jpg


eto tova e moq variant,strahotno uro4e,naistina mnogo polezno :)
mersi :)

sharo_vt

НЕ Е ОБЕСНЕНО ПО ПОДРОБНО

mihaeles

Писането на кирилица е задължително!

http://buboleshica.hit.bg/apple%20copy.jpg

anchik96

Супер! Благодаря!

disturbed_angels

Не чак толкова успешен опит , но все пак ;) изглежда яко -

http://195.149.248.189:8080/2009-01-22/ca84f3266242171dcf500352492a86c5_747x773.jpg

gamebird

а това блендинг мод къде се намира

graf_kaberne

ето го и моят опит

http://picbg.net/u/30078/21676/267641.jpg

sisa_ol

Много добър урок, ето и моя опит:

http://store.picbg.net/pubpic/83/20/d309e11139268320.jpg

NQKOISI(LAMz)

http://img139.imageshack.us/img139/8708/applecopy.jpg
малко е бяла отгоре ама нищо ... получи се и без "warp"

amfibiqta

страхотен урок! браво! :)

BLOW_W

as ne moa go storq :D

Iv4etooo

Дръжката не знам защо не пожела да ми се получи като хората, но както и да е. Урока е много добър.

http://img23.imageshack.us/img23/6682/applexhc.jpg

izityyy

http://picasaweb.google.bg/lh/photo/0pexguMOo2KqVZdZrUGJ7Q?feat=directlink]
Страхотен урок!

izityyy

Писането на кирилица е задължително![code][img<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.bg/lh/photo/0pexguMOo2KqVZdZrUGJ7Q?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_YblP2noLqjs/Smh88EjXGJI/AAAAAAAADvo/vL4ggGnE5wU/s144/profesionalna%20qbylka%201.jpg" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">От <a href="http://picasaweb.google.bg/vassilena.s/Vassi?feat=embedwebsite">vassi</a></td></tr></table>]

tir_ram

Много мии хареса този урок. Браво на преводача и на автора. Ето я моята ябълка:)

http://i605.photobucket.com/albums/tt134/tiri_ram/apple.jpg

angelov60

какво да направя за да виждам освен обясненията и картинките към уроците

Komfuci01

http://picbg.net/viewpic.php?u=45633PitD4&i=382977


Това е моя опит, мисля че стна добре

tu_to

Оф, аз нямам
Edit > Transform > Warp и ябълката ми си остана кръгла. Кои версии имат Edit > Transform > Warp ? Аз съм с Адоуб Фотошоп 7.0 Дръжката ми много не стана понеже не мога да работя с Пен Тул, ама голяма работа. Нов вид - кръгли ябълки. :D

http://prikachi.com/images/190/3901190D.jpg

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.